• Prywatność

Informacja na podstawie art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196 z dn. 30/06/2003

Pragniemy poinformować, że dekret ustawodawczy nr 196/2003 "Kodeks ochrony danych osobowych" chroni osoby i inne podmioty pod względem przetwarzania danych osobowych. Zgodnie ze wskazanym dekretem, przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem zasad poprawności, zgodności z prawem, zastrzeżonego charakteru danych oraz jawności pod względem przysługujących Państwu praw.

W odniesieniu do powyższych danych, informujemy, że: - dane będą przetwarzane do celów związanych z zarządzaniem firmą i na potrzeby umowy oraz spełniania późniejszych zobowiązań umownych, prawnych, księgowych i podatkowych, jak również do skutecznego zarządzania stosunkami handlowymi. - dane będą przetwarzane w formie pisemnej i/lub na nośniku magnetycznym, elektronicznym i telematycznym, - dostarczenie danych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez obowiązki prawne i umowne, a zatem ewentualna odmowa ich przekazania lub brak zgody na ich późniejsze przetwarzanie może spowodować niezdolność spółki do zawarcia umowy, - nieprzekazanie danych, które nie są wymagane przez obowiązki prawne i umowne, będzie każdorazowo oceniane przez niniejszą firmę i zadecyduje o jej późniejszym postępowaniu w zależności od tego, jak ważne są owe dane dla celów zarządzania stosunkiem handlowym, - pomijając powiadomienia dokonywane wypełniając zobowiązania prawne, dane mogą zostać udostępnione osobom fizycznym, naszym pracownikom i/lub współpracownikom, wyznaczonym przez niniejszą firmę do wykonywania operacji przetwarzania. Dane mogą również zostać przekazane we Włoszech i/lub za granicą: instytucjom bankowym zarządzającym wpływami i płatnościami, spółkom leasingowym, spółkom zajmującym się informacją handlową, spółkom windykacyjnym, osobom wykonującym wolne zawody i konsultantom, firmom działającym w sektorze transportu , dostawcom, klientom trzecim z UE i spoza UE, każdej innej instytucji, firmie lub podmiotowi niezbędnym do realizacji przedmiotu działalności, - dane będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy, a nawet później do wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych, jak i do przyszłych celów handlowych, - w odniesieniu do danych, Państwa firma/spółka może korzystać ze wszystkich praw przewidzianych artykułem 7 dekretu ustawodawczego nr 196/2003, wysyłając pisemny wniosek faksem na poniższy numer: +39 0444/405811 - Administratorem danych jest EBARA Pumps Europe S.P.A.- Via Pacinotti, 32 36040 BRENDOLA (VICENZA), Tel. +39 0444 706811.

Artykuł 7 Prawo do dostępu do danych osobowych i inne prawa 1.

Zainteresowany ma prawo do uzyskania informacji na temat istnienia dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz do ich uzyskania w zrozumiałej formie. 2. Zainteresowany ma prawo do informacji wskazań na temat: a) pochodzenia danych osobowych; b) celów oraz sposobu ich przetwarzania; c) zasad automatycznego przetwarzania danych w przypadku stosowania narzędzi elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych posiadacza danych, administratorów oraz wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z artykułem 5, ustęp 2; e) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą wejść w ich posiadanie jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium kraju, administratorzy lub pracownicy. 3. Zainteresowany ma prawo do: a) aktualizacji, sprostowania lub, jeśli takie jest jego życzenie, do uzupełnienia danych; b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, wliczając w to te dane, których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, dla jakich zostały zebrane lub później przetworzone; c) uzyskania zaświadczenia, że o operacjach z punktów a) i b) zostały powiadomione, wliczając w to również ich treść, te podmioty, którym dane osobowe zostały przekazane, z wyjątkiem przypadków, gdy takie dopełnienie okazuje się niemożliwe lub wymusza użycie środków nieproporcjonalnych względem chronionego prawa. 4. Zainteresowany ma prawo do przeciwstawienia się, całkowicie lub częściowo: a) z uzasadnionych powodów przetwarzaniu dotyczących go danych osobistych, nawet jeżeli są one istotne dla celów, dla których zostały zgromadzone; b) przetwarzaniu dotyczących go danych osobistych dla celów wysyłki materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynku lub też przesyłania wiadomości handlowych.