• Regulamin - Oferty pracy
INFORMACJE I ZGODA DOTYCZĄCA CURRICULUM

Pisząca niniejszy tekst firma dokonuje przetwarzania danych dotyczących osób, które zwracają się do tejże w poszukiwaniu pracy poprzez wypełnienie formularzy na stronie internetowej www.ebaraeurope.com.

Informuje się zatem, że zebrane dane dotyczące kandydatów, są rejestrowane i przetwarzane w formie papierowej i/lub na nośniku magnetycznym, elektronicznym i telematycznym wyłącznie w celu oceny ewentualnej możliwości przyszłego ustanowienia stosunku pracy, którego warunki zostaną określone w umowie; dane będą przechowywane przez maksymalny okres 36 miesięcy, a następnie zostaną usunięte, chyba że zainteresowana osoba wyrazi inne życzenie.

Przekazanie danych jest więc fakultatywne, a odmowa ich dostarczenia i późniejszego przetwarzania uniemożliwia piszącej firmie wprowadzenie danych do swojego archiwum, a tym samym ustanowienie jakiegokolwiek stosunku pracy. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do selekcji personelu, dokonywanej na potrzeby firmy. W kwestiach związanych z danymi, osoba ich udzielająca może korzystać z praw przewidzianych artykułem 7 dekretu ustawodawczego nr 196/2003. Administratorem danych jest EBARA Pumps Europe SpAa - Via Campo Sportivo, 30 " - "38023 Cles (TN).