• Warunki i gwarancje - Serwis i części zamienne

Ogólne warunki gwarancji Ebara

Wszystkie produkty EBARA są, zgodnie z wymogami prawa, objęte gwarancją.

Okres udzielonej gwarancji wynosi:

- 36 miesięcy od daty zakupu widniejącej na dokumencie potwierdzającym kupno

- 30 miesięcy od daty nadania numeru seryjnego umieszczonego na produkcie, w przypadku braku dokumentu zakupu

Obowiązujące warunki

GWARANCJA

a) Gwarancja dotyczy towarów wytworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Gwarancja obejmuje wady materiałowe i konstrukcyjne urządzeń wyprodukowanych przez EBARA Pumps Europe S.p.A.

c) Gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwych lub źle działających części. Prace te będą przeprowadzone w siedzibie firmy sprzedającej lub, według jej wyłącznego uznania, w wybranych przez nią warsztatach firm zewnętrznych (Punktach Serwisowych autoryzowanych przez EBARA Pumps Europe S.p.A).

d) Aby mieć prawo do gwarancji, klient musi uregulować płatności. Produkt musi zostać dostarczony do autoryzowanego Punktu Serwisowego na koszt klienta i zostanie odesłany na koszt odbiorcy.

e) Gwarancja traci ważność, jeżeli:

- został przeprowadzony demontaż lub naprawa urzadzenie przez osoby, które nie zostały wyraźnie do tego upoważnione przez EBARA Pumps Europe S.p.A.;

- nieprawidłowości w działaniu wynikają z niewłaściwego montażu i/lub podłączenia elektrycznego, przeróbek, niewłaściwego użytkowania lub użycia wykraczającego poza granice stosowania określone w instrukcji obsługi; pompy głębinowe muszą być dostarczane wraz z ewentualnym złączem kablowym;

- pompowano płyny żrące, zapiaszczoną wodę, płyny agresywne pod względem chemicznym lub fizycznym bez uprzedniej wyraźnej zgody EBARA Pumps Europe S.p.A., jak też w przypadku uszkodzeń spowodowanych przez prądy galwaniczne, nieautoryzowane modyfikacje techniczne, niewystarczającą ochronę elektryczną;

- zgłaszana szkoda jest spowodowana ponad-normalnym zużyciem komponentów wynikającym z intensywnej eksploatacji urządzenia;

- nie przeprowadzono wystarczającej konserwacji lub szkoda została spowodowana instalacją niezgodną z obowiązującymi przepisami;

- uszkodzenie jest wynikiem nieprawidłowego doboru technicznego produktu;

- wady zostały zgłoszone po upływie terminu określonego w D.L.G.S.2/2/2002 nr 24, do którego w każdym przypadku należy się odnieść.

Gwarancja nie ma zastosowania do nowych produktów, niezainstalowanych i wciąż zamkniętych w oryginalnym opakowaniu.

Wszelkie uszkodzenia wykryte w momencie dostawy należy zgłosić przewoźnikowi/spedytorowi i odnotować je w dowodzie dostawy.

Należy je również zgłosić na piśmie do EBARA Pumps Europe S.p.A. w ciągu ośmiu dni od odebrania towaru.

ZASTOSOWANIE GWARANCJI

Produkty EBARA Pumps Europe S.p.A. są objęte gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gwarancja ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy produkt zostanie dostarczony do siedziby EBARA Pumps Europe S.p.A. lub autoryzowanego punktu serwisowego wraz z kopią dokumentów finansowych, potwierdzających dokonanie zakupu, na podstawie których można określić jednoznacznie typ produktu.

W przypadku braku zarówno finansowego, dokumentu dostawy, jak i tabliczki znamionowej z datą dostawy lub produkcji, gwarancja nie zostanie udzielona.

W przypadku braku zarówno finansowego, dokumentu dostawy, jak i tabliczki znamionowej z datą dostawy lub produkcji, gwarancja nie zostanie udzielona.

EBARA Pumps Europe S.p.A., według własnego uznania, udzieli gwarancji i naprawi lub wymieni wadliwy produkt w jak najkrótszym czasie.

Udzielenie gwarancji nie uprawnia do wnioskowania o odszkodowanie za szkody bezpośrednie i pośrednie spowodowane przez produkty EBARA Pumps Europe S.p.A.

Żaden problem związany z gwarancją nie uzasadnia ani nie uprawnia klienta do zawieszenia płatności lub innych zobowiązań umownych.